Drukuj
Kategoria: Misja i cele SASO
Odsłony: 9578

Czym jest SASO? 

Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania ma na celu stworzenie płaszczyzny porozumienia pomiędzy klientami i użytkownikami systemów IT, dostawcami i jednostkami zajmującymi się badaniami jakości oprogramowania.

Stowarzyszenie opracowało Polski System Oceny Zgodności Oprogramowania, który w szczególności określa zasady nadawania znaków jakości dla oprogramowania:

Znak jakości E  Znak jakości określający spełnienie wymagań ergonomii i wydajności oprogramowania.
Znak jakości S  Znak jakości określający spełnienie standardów bezpieczeństwa oprogramowania (rozumianego jako bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne systemu).
Znak jakości Paragraf  Znak jakości oznaczający zgodność z przepisami prawa regulującymi obszar funkcjonowania oprogramowania.

Od 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status Jednostki Naukowej w rozumieniu ustawy o finansowaniu nauki oraz rozporządzenia WE800/2008.
Software Attestation and Standardization Organization is aiming to build a communication platform between customers and users of IT systems, software vendors and units evaluating software quality.

The Organization elaborated Software Compliance Evaluation System which defines in details the rules of using software quality certificates:

E certificate  This certificate confirms the compliance with ergonomic and effectiveness requirements.
S certificate  This certificate confirms the compliance with safety and security requirements.
Paragraph certificate  This certificate confirms the compliance with formal requirements regarded to defined context(s) of use.

In 2010 the Organization obtained a status of Research Organization according to Polish and European regulations.